DOI: https://doi.org/10.52724/tcnk.v15i6

Đã xuất bản: 2023-05-08

Số đầy đủ

Tổng quan

Nghiên cứu

BOTULINUM TOXICITY IN INFANT THE FIRST SUCESSFULLY TREATMENT CASE IN VIETNAM
Ta Anh Tuan, Pham Thi Thanh Tam, Nguyen Thi Huyen Sam, Nguyen Thi Thu Hang, Pham Thu Nga, Nguyen Thi Thu Nga, Dinh Thi Van Anh, Do Quang Vy