TÁC NHÂN VI SINH VẬT GÂY NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP TRONG THỜI ĐẠI MỚI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN

Thị Bích Ngọc Hoàng1, Thị Huyền Vũ1, Thị Huyền Bùi1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Tác nhân vi sinh vật gây nhiễm trùng đường hô hấp, từ virus (Sars-CoV2, Adeno, cúm, hợp bào hô hấp) hay tác nhân vi khuẩn (Haemophilus influenzae, Streptococus pneumoniae) đều có đặc điểm riêng biệt, quyết định khả năng gây bệnh của tác nhân với cơ thể.


Sử dụng phương pháp truyền thống (soi kính, nuôi cấy, miễn dịch) và phương pháp phân tử để xác định các loại tác nhân gây bệnh.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Beyerstedt S, Casaro EB, Rangel EB. COVID-19: angiotensin-converting enzyme
2 (ACE2) expression and tissue susceptibility to SARS-CoV-2 infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2021;40(5):905-919. https://doi.org/10.1007/s10096-020-04138-6
2. Loonibha Shrestha. Respiratory syncytial virus (RSV)- An Overview, 2022, June 18, https://microbenotes.com/respiratorysyncytial-virus-rsv/
3. Nicola Clementi, Sreya Ghosh, Maria De Santis et al. Viral Respiratory Pathogens and Lung Injury, 2021, 31 march, https://journals.asm.org/doi/10.1128/cmr.00103-20
4. David R. Murdoch, Anja M. Werno. Microbiological Diagnosis of Respiratory Illness, 2019 : 396–405.e3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7152272/.
5. Anjali N. Kunz, Martin Ottolini. The Role of Adenovirus in Respiratory Tract Infections, 2010; 12(2): 81–87, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7089177/
6. CDC. Types of Influenza Viruses, https://www.cdc.gov/flu/about/viruses/types.htm