Quay trở lại chi tiết bài báo TÁC NHÂN VI SINH VẬT GÂY NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP TRONG THỜI ĐẠI MỚI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN Download Download PDF