KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CỦA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VỚI BỆNH VIỆN NHI TUYẾN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018- 2020

Đoàn Thị Ngọc Thúy1, Đỗ Minh Loan2, Vũ Khắc Lương1
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Nhi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Công tác chỉ đạo tuyến (CĐT) Nhi khoa thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật (CGKT), cầm tay chỉ việc … góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên ngành Nhi cho y tế tuyến dưới [1]. Mục tiêu: 1. Mô tả thực trạng triển khai một số kỹ thuật chuyển giao của Bệnh viện Nhi Trung ương (BVNTW) với bệnh viện (BV) Nhi Thái Bình và Trẻ em Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2020. 2. Phân tích một số thuận lợi, khó khăn của hoạt động CGKT trên. Đối tượng và phương pháp: Phân tích số liệu thứ cấp các báo cáo liên quan đến hoạt động CGKT theo đề án Bệnh viện vệ tinh (BVVT) của BVNTW, Nhi Thái Bình và Trẻ em Hải Phòng, nghiên cứu định tính với đối tượng là cán bộ phụ trách CĐT, cán bộ CGKT và nhận CGKT ở 2 BV trên. Kết quả: Hầu hết các kỹ thuật (KT) đã được chuyển giao đều đang triển khai và số ca bệnh các BV thực hiện độc lập sau chuyển giao tăng theo từng năm (từ 16,7 - 357,1%). Các chỉ số hoạt động chuyên môn của hai BV đều tăng trong năm 2018 - 2019 (từ 8,5 - 22,4%). Tỷ lệ người bệnh chuyển tuyến giảm trong năm 2018 - 2019 (0,1 - 0,3%) và tăng trong năm 2020. Một số thuận lợi: Thương hiệu bệnh viện, sự quan tâm của lãnh đạo, trình độ của cán bộ chuyển giao, tinh thần học hỏi của cán bộ nhận chuyển giao. Khó khăn: Quá tải bệnh viện, CSVC-TTB không đồng bộ, nguồn người bệnh ít.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Kim Tiến, Phạm Lê Tuấn, Nguyễn Hoàng Long và cs (2012). Báo cáo chung Tổng
quan ngành Y tế năm 2012, Bộ Y tế.
2. Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế (2014). Quản lý bệnh viện. Hà Nội, Nhà xuất bản Y học,
219-251.
3. Bệnh viện Nhi Trung ương (2018). Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến, thực
hiện đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2018.
4. Nguyễn Văn Đừng (2014). Đánh giá hoạt động chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Việt
Đức thuộc phạm vi Đề án 1816 từ tháng 12/2012 đến 04/2014. Luận văn thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế công cộng.
5. Vũ Trí Tiến (2018). Kết quả Giám sát, đánh giá sau đào tạo/chuyển giao kỹ thuật của bệnh viện Bạch Mai và định hướng hợp tác hỗ trợ các bệnh viện thông qua hoạt động đào tạo- chỉ đạo tuyến. Hội nghị khoa học kỹ niệm 20 năm thành lập TDC Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai ngày 14/12/2018.
6. Bệnh viện K. Báo cáo Hội nghị sơ kết triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Ung
bướu, Dự án Norred, công tác chỉ đạo tuyến giai đoạn 2013- 2018.