MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHÁNG IMMUNOGLOBULIN Ở TRẺ MẮC KAWASAKI

Vũ Thị Duyên1, Đặng Thị Hải Vân1, Nguyễn Thị Hải Anh1, Lê Trọng Tú1, Lê Hồng Quang2, Nguyễn Hương Giang2
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Nhi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét một số yếu tố liên quan kháng Immunoglobulin trẻ mắc Kawasaki tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Phương pháp nghiên cứu: là nghiên cứu mô tả gồm 376 bệnh nhân mắc Kawasaki tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian từ 6/2019 đến 06/2021. Kết quả: Tỷ lệ kháng IVIG lần một là 11,2%, tỷ lệ tổn thương động mạch vành là 36,4%. Nhóm bệnh nhân kháng IVIG được chẩn đoán sớm hơn và có tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính (BCĐNTT),
C- reactive protein (CRP), alanine aminotranserase trong huyết thanh(SGPT) cao hơn nhóm đáp ứng IVIG. Đồng thời nhóm kháng IVIG có tiểu cầu, albumin và kali thấp hơn nhóm đáp ứng IVIG, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p< 0,05. Chẩn đoán bệnh dưới 5 ngày, thời gian sốt ≥ 8,5 ngày, phần trăm BCĐNTT ≥ 69,1%, CRP ≥136,5 mg/l trước truyền Ig lần 1 là các yếu tố nguy cơ độc lập liên quan kháng truyền Ig với p< 0,05. Kết luận: Chẩn đoán bệnh dưới 5 ngày, thời gian sốt ≥ 8,5 ngày, phần trăm BCĐNTT ≥69,1% và CRP ≥136,5 mg/l trước truyền Ig lần 1 có độ nhạy và độ đặc hiệu cao tiên lượng bệnh nhân Kawasaki kháng IVIG.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Kawasaki T. (2006). Kawasaki disease. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci, 82(2), 59-71.
2. Sano T., Kurotobi S., Matsuzaki K., et al. (2006). Prediction of non-responsiveness to
standard high-dose gamma-globulin therapy in patients with acute Kawasaki disease before
starting initial treatment. European Journal of Pediatrics, 166(2), 131-137.
3. Bar-Meir M, Kalisky I, Schwartz A, Somekh E, Tasher D, Israeli Kawasaki Group. Prediction
of Resistance to Intravenous Immunoglobulin in Children With Kawasaki Disease. J Pediatr Infect Dis Soc. 2018;7(1):25-29. doi:10.1093/jpids/piw075.
4. Kobayashi T, Inoue Y, Takeuchi K, et al. Prediction of intravenous immunoglobulin
unresponsiveness in patients with Kawasaki disease. Circulation. 2006;113(22): 2606-2612.
doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.592865.
5. Yanagawa H, Nakamura Y, Yashiro M, Uehara R, Oki I, Kayaba K. Incidence of Kawasaki disease in Japan: the nationwide surveys of 1999-2002. Pediatr Int Off J Jpn Pediatr Soc. 2006;48(4): 356-361. doi: 10.1111/j.1442-200X.2006.02221.
6. Sato S, Kawashima H, Kashiwagi Y, Hoshika A. Inflammatory cytokines as predictors of
resistance to intravenous immunoglobulin therapy in Kawasaki disease patients. Int J Rheum
Dis. 2013; 16(2): 168-172. doi: 10.1111/1756 -185X.12082.
7. Tremoulet AH, Best BM, Song S, et al. Resistance to intravenous immunoglobulin in
children with Kawasaki disease. J Pediatr. 2008;153(1): 117-121. doi: 10.1016/j.jpeds.2007.12.021.
8. Park HM, Lee DW, Hyun MC, Lee SB. Predictors of nonresponse to intravenous immunoglobulin therapy in Kawasaki disease. Korean J Pediatr. 2013;56(2):75-79. doi:10.3345/
kjp.2013.56.2.75.