NGUYÊN LÝ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRẺ EM

Nguyễn Công Khanh1
1 Hội Nhi khoa Việt Nam

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Với nhiều tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, ung thư trẻ em được coi là bệnh có thể chữa khỏi. Nguyên lý cơ bản chung trong điều trị ung thư trẻ em như sau:
* Đầu tiên phải có chẩn đoán chính xác bệnh, thể bệnh, giai đoạn bệnh, để lựa chon phương pháp trị liệu thích hợp, hiệu quả, hạn chế tác dụng phụ bất lợi.
* Lựa chọn liệu pháp toàn diện thích hợp, điều trị sớm, đúng liệu trình, điều trị đặc hiệu cơ bản và hỗ trợ, kết hợp điều trị nội và ngoại trú hợp lý.
* Đánh giá đầy đủ tiến triển, khả năng tái phát, tác dụng phụ bất lợi cấp và lâu dài của phương pháp điều trị.
* Điều trị ung thư trẻ em đòi hỏi có sự kết hợp của nhiều chuyên khoa, gồm ung thư lâm sàng nhi, mô bệnh học, huyết học, sinh học phân tử, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, xạ trị, điều dưỡng ung thư và nhiều hỗ trợ khác về dinh
dưỡng, dược lý, tâm lý, xã hội.
* Cần có các trung tâm chuyên sâu ung thư nhi, có sự phối hợp nhiều trung tâm và y tế địa phương có liên quan.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Balis FM, Holconberg JS, and Blaney SM: (2002). General Principles of chemotherapy.
In Pizzo PA, Poplack DG (editors): Principles and Practice of Pediatric, Oncology, 4th edition,
Philadelphia, Lippincott Williams & Winkins, pp 237 - 308.
2. Bernotein ML, Reaman GH, Hirschfeld S: (2001). Developmental therapeutics in childhood
cancer. Hematol Oncol Clin North Am; 1: 631 - 55.
3. Blatt J, Dreyer A: (2002). Late eff ets of childhood cancer and its treatment. In Pizzo PA,
Poplack DG (editors): Principles and Practice of Pediatric, Oncology, 4th edition, Philadelphia,
Lippincott Williams & Winkins, pp 1431 - 61.
4. Bleyer A. (2007). Principles of treatment of chilhood cancer. In Behrman, Kliegman, and
Jenson and Stanton (editors): Nelson Textbook of Pediatrics, 18th edition, Saunders, pp: 2108-
2116.
5. Bradlyn AS. (2004). Health - related quality of life in pediatric oncology; current status and
future challenges. J Pediatr Oncol Nurs; 21: 137-140.
6. Brenner MK (2002): Gene Transfer and the Treatment of Pediatric Malignancy. In: PizzoPA, Poplack DG, eds, Principles and Practice of Pediatric Oncology, 4thed, Philadelphia, Lippincott Williams, pp: 453-464.
7. Cheung NKV and Rooney CM (2002): Principles of Immune and Cellular Therapy. In:
Pizzo PA, Poplack DG eds, Principles and Practice of Pediatric Oncology, 4th ed, Philadelphia,
Lippincott Williams, pp: 381-408.
8. Coppes M, Tubergen DG, Arceci RJ (2001): Pediatric oncology in the 21st century: I and II.
Hematol Oncol clin North Am; 15: 631 - 910.
9. Davis CP. (2020): How can Immunotherapy be used in Pediatric Cancer? MedicineNet.
10. Dickerman JD (2007): The late eff ects of childhood cancer therapy. Pediatrics; 119: 554-
568.
11- Dreyer Z, Blatt J, Bleyer A. (2002): Late eff ects of childhood cancer and íts treatment. In
Pizzo P, Poplack D (eds). Principles and Practice of Pediatric Oncology, 4th ed, Philadelphia,
Lippincott Williams & Wilkins, pp 1431-1461
12. Fallon M, Hanks, Cherny N (2006): Principles of control of cancer pain. BMJ ; 332: 1022-1024.
13. Guinan EC, Krance RA and Lehmann LE (2002): Stem cell transplantation in pediatric
oncology. In: Pizzo PA, Poplack DG, eds, Principles and Practice of Pediatric Oncology, 4th ed,
Philadelphia, Lippincott Williams, pp: 429-452.
14. Krause DS, Van Etten R. (2005): Tyrosine Kinases as targets for cancer therapy N Engl J
Med; 353: 172-187.
15. Makin G, Meyer S (2008): Principles of Therapy in Oncology. In: Neil Pater Helms,
Roselind Smyth, Stuart Logan (eds), Forfar & Arneil’s Textbook of Pediatrics, 7th ed: 999-1005.
16. Patenaude AF, Kupst MJ (2005): Psychosocial functioning in pediatric cancer. J Pediatr Psychol; 30: 9-27.
17. Shamberger RC, Jaksic T and Ziegler MM (2006) : General Principles of surgery in childhood
cancer.. In Pizzo PA, Poplack DG (editors): Principles and Practice of Pediatrice, Oncology,
4th edition, Philadelphia, Lippincott Williams & Winkins, 405-420.
18. Tarbell NJ and Kooy HM (2006): General Principles of Radiation Oncology. In Pizzo PA,
Poplack DG (editors): Principles and Practice of Pediatric, Oncology, 5th edition, Philadelphia,
Lippincott Williams & Winkins, 421-432.