KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI NẶNG DO MYCOPLASMA PNEUMONIAE TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

Thị Mai Anh Trần1, Thị Hồng Hanh Lê1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét kết quả điều trị viêm phổi nặng do Mycoplasma pneumoniae tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2023.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 135 trẻ được chẩn đoán viêm phổi nặng do Mycoplasma pneumoniae tại Trung tâm Hô hấp trong thời gian từ tháng 5 năm 2023 đến hết tháng 12 năm 2023.


Kết quả: Tất cả các trẻ sau điều trị đều đỡ bệnh ra viện và không phải chuyển khoa Hồi sức tích cực. Có 74,8% trẻ bị suy hô hấp cần thở oxy, không có trẻ nào phải thở máy không xâm nhập. 65,9% trẻ phải dùng doxycycline hoặc quinolon, và 9,5% trẻ phải dùng corticoid. Thời gian sốt trung bình là 9,5±6,8 ngày, thời gian nằm viện trung bình là 11,1±5,4 ngày. Nhóm trẻ dưới 5 tuổi chiếm 72,6%, nhóm này bị suy hô hấp cần thở oxy nhiều hơn và trong quá trình điều trị cần thêm corticoid hoặc IVIG hơn nhưng ít phải chuyển dùng nhóm doxycyclin hoặc quinolon hơn so với nhóm trẻ trên 5 tuổi.


Kết luận: Trẻ viêm phổi nặng do Mycoplasma pneumoniae có thời gian nằm viện lâu, cần phối hợp nhiều phương pháp điều trị. Vì vậy, cần thiết chẩn đoán và xác định tình trạng nặng của bệnh dựa trên lâm sàng và cận lâm sàng để quản lý bệnh tốt.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Krafft C, Christy C. Mycoplasma Pneumonia in Children and Adolescents. Pediatr Rev 2020;41(1):12-19. https://doi.org/10.1542/pir.2018-0016
2. Zhu Y, Luo Y, Li L et al. Immune response plays a role in Mycoplasma pneumoniae pneumonia. Front Immunol 2023;14:1189647. https://doi.org/10.3389/fmmu.2023.1189647
3. Tsai TA, Tsai CK, Kuo KC et al. Rational stepwise approach for Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children. J Microbiol Immunol Infect 2021;54(4):557-565. https://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.10.002
4. Luo X qin, Luo J, Wang C jie et al. Clinical features of severe Mycoplasma pneumoniae pneumonia with pulmonary complications in childhood: A retrospective study. Pediatr Pulmonol 2023;58(10):2815-2822. https://doi.org/10.1002/ppul.26593
5. Choi YJ, Chung EH, Lee E et al. Clinical Characteristics of Macrolide-Refractory Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Korean Children: A Multicenter Retrospective Study. J Clin Med 2022;11(2):306. https://doi.org/10.3390/jcm11020306
6. Huong PLT, Hien PT, Lan NTP et al. First report on prevalence and risk factors of severe atypical pneumonia in Vietnamese children aged 1–15 years. BMC Public Health 2014;14:1304. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-1304
7. Lê Thị Hồng Hanh, Đặng Mai Liên, Phùng Thị Bích Thủy. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị bằng macrolid ở bệnh nhi viêm phổi do Mycoplasma Pneumonia có gen kháng Macrolid. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 2021;5(3).
8. Bradley JS, Byington CL, Shah SS et al. Executive summary: the management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2011;53(7):617-630. https://doi.org/10.1093/cid/cir625
9. Li L, Guo R, Zou Y et al. Construction and Validation of a Nomogram Model to Predict the Severity of Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Children. J Inflamm Res 2024;17:1183-1191. https://doi.org/10.2147/JIR.S447569
10. Lee KL, Lee CM, Yang TL et al. Severe Mycoplasma pneumoniae pneumonia requiring intensive care in children, 2010-2019. J Formos Med Assoc 2021;120(1Pt 1):281-291. https://doi.org/10.1016/j.jfma.2020.08.018
11. Wang X, He H, Zheng J et al. A comparison of efcacy and safety of complementary and alternative therapies for severe mycoplasma pneumonia in children. Medicine (Baltimore) 2021;100(7):e23959. https://doi.org/10.1097/md.0000000000023959
12. Liu J, He R, Zhang X et al. Clinical features and “early” corticosteroid treatment outcome of pediatric mycoplasma pneumoniae pneumonia. Front Cell Infect Microbiol 2023;13:1135228. https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1135228