KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI MỘT SỐ KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Nguyễn Thị Mai Anh1, Lê Bạch Mai2, Nguyễn Thị Họa1, Bùi Thị Ngọc Ánh1, Chu Anh Văn1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương
2 Đại học Thăng Long

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Đối tượng: Nghiên cứu được tiến hành trên 210 điều dưỡng đang làm việc ở một số khoa lâm sàng tại Bệnh viện Nhi trung ương.
Mục tiêu: (1) Mô tả kiến thức, thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh của Điều dưỡng tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022 và (2) Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh.
Kết quả: Nghiên cứu (NC) cho thấy tỷ lệ điều dưỡng (ĐD) có kiến thức chung về chăm sóc dinh dưỡng đạt 58,6%, trong đó ĐD có thái độ tích cực đối với công tác chăm sóc dinh dưỡng là 83,8%. Chúng tôi nhận thấy ĐD có trình độ đại học, ĐD có thâm niên công tác trên 10 năm, với các chương trình đào tạo tập huấn, kiểm tra giám sát có tác động tích cực đến kiến thức, thực hành về chăm sóc dinh dưỡng của ĐD với mức ý nghĩa p < 0,05.
Kết luận: Kiến thức chung của ĐD về dinh dưỡng còn chưa cao. Có mối liên quan chặt chẽ giữa giữa trình độ đào tạo, thâm niên công tác, khối lượng công việc, đào tạo tập huấn, kiểm tra giám sát với kiến thức, thực hành về chăm sóc dinh dưỡng của ĐD.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Thông tư số 07/2011/TT-BYT Hướng
dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người
bệnh trong bệnh viện ngày 26/01/2011.
2. Chu Anh Văn. Thực trạng chăm sóc dinh
dưỡng của điều dưỡng viên các khoa lâm
sàng và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện
Nhi Trung ương năm 2013, Luận văn thạc sĩ
quản lý bệnh viện, Trường Đại học y tế công
cộng 2013.
3. Kobe JA. Aspects of nutritional knowledge,
attitudes, and practices of nurses working in
the surgical division at the Kenyatta national
hospital, Kenya. Published thesis, Department
of Human Nutrition of the University of
University of Stellenbosch,Stellenbosch 2006
4. Munuo AE, Mugendi BW, Kisanga OA et al.
Nutrition knowledge, attitudes and practices
among healthcare workers in management
of chronic kidney diseases in selected
hospitals in Dar es Sallam, Tanzania; a crosssectional
study. BMC Nutrition 2016;2:6.
https://doi.org/10.1186/s40795-016-0045-y
5. Laur C, Marcus H, Ray S et al. Quality
Nutrition Care: Measuring Hospital Staff’s:
Knowledge, Attitudes, and Practices.
Healthcare 2016;4(4):79. https://doi.
org/10.3390/healthcare4040079
6. Boaz M, Rychani L, Barami K et al. Nurses
and nutrition: a survey of knowledge and
attitudes regarding nutrition assessment and
care of hospitalized elderly patients. J Contin
Educ Nurs 2013;44(8):357-364. https://doi.
org/10.3928/00220124-20130603-89
7. You LM, Aiken LH, Sloane DM et al. Hospital
nursing, care quality, and patient satisfaction:
cross-sectional surveys of nurses and
patients in hospitals in China and Europe. Int
J Nurs Stud 2013;50(2):154-161. https://doi.
org/10.1016/j.ijnurstu.2012.05.003