RỐI LOẠN HÀNH VI THƯỜNG GẶP Ở TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ

Trần Thị Ngọc Hồi1, Nguyễn Thị Phương Mai2, Nguyễn Trọng Tiến3
1 Bệnh viện Nhi Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Viện nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục đặc biệt

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Rối loạn phổ tự kỷ là một rối loạn phát triển phổ biến ở trẻ nhỏ, có nhiều rối loạn hành vi đi kèm với rối loạn này. Những rối loạn hành vi này làm gia tăng biểu hiện cốt lõi của rối loạn này và cản trở hiệu quả điều trị bệnh. Mục tiêu: Mô tả các rối loạn hành vi thường gặp ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 166 trẻ rối loạn phổ tự kỷ từ 5 – 17 tuổi, đến khám tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 05/2019 – 05/2020.
Kết quả: Các rối loạn hành vi phổ biến ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ là rối loạn hành vi định hình, giao tiếp bất thường, hành vi kích thích, hành vi tăng động/xung động.
Kết luận: Cần khảo sát và điều trị các rối loạn hành vi ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ để cải thiện kết quả điều trị.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders: DSM-5TM, 5th Ed.
American Psychiatric Publishing, Inc.;
2013:xliv, 947. https://doi.org/10.1176/appi.
books.9780890425596
2. CDC. Data and Statistics on Autism Spectrum
Disorder | CDC. Centers for Disease Control
and Prevention. Published May 12, 2023.
Accessed September 2, 2023. https://www.
cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
3. Simonoff E, Pickles A, Charman T et al.
Psychiatric Disorders in Children With Autism
Spectrum Disorders: Prevalence, Comorbidity,
and Associated Factors in a Population-
Derived Sample. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry 2008;47(8):921-929. https://doi.
org/10.1097/chi.0b013e318179964f
4. Maskey M, Warnell F, Parr JR et al. Emotional
and Behavioural Problems in Children with
Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev
Disord 2013;43(4):851-859. https://doi.
org/10.1007/s10803-012-1622-9
5. Muratori P, Lochman JE, Manfredi A et al.
Callous-unemotional traits in children with
disruptive behavior disorder: Predictors
of developmental trajectories and
adolescent outcomes. Psychiatry Research
2016;236:35-41. https://doi.org/10.1016/j.
psychres.2016.01.003
6. Volkmar FR, Lord C, Bailey A et al. Autism
and pervasive developmental disorders. J
Child Psychol Psychiatry 2004;45(1):135-
170. https://doi.org/10.1046/j.0021-
9630.2003.00317.x
7. Kaat AJ, Lecavalier L, Aman MG. Validity of
the aberrant behavior checklist in children
with autism spectrum disorder. J Autism Dev
Disord 2014;44(5):1103-1116.
8. Ronald A, Larsson H, Anckarsäter H et al.
Symptoms of autism and ADHD: a Swedish
twin study examining their overlap. Journal
of abnormal psychology 2014;123(2):440.
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/
a0036088
9. Weiss J. Self-injurious behaviors in autism: A
literature review. Published online 2003.