THIẾP LẬP BẢNG ĐIỀU KHIỂN KẾT HỢP CỦA BỘ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG CỐT LÕI MỖI TUẦN BẰNG NGÔN NGỮ R

Đỗ Văn Niệm1, Lê Thị Châu1, Lê Thị Thu Thúy1
1 Bệnh viện Nhi đồng 1

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Giới thiệu: Chỉ số là phương pháp đo lường chất lượng cơ bản và hình thức báo cáo phù hợp sẽ cung cấp thêm thông tin để nhà quản trị ra quyết định. Phương pháp: Chuẩn hóa dữ liệu giám sát quá trình và đo lường kết quả hiện có thành dữ liệu mảng. Sử dụng kết quả này để phát triển bảng điều khiển kết hợp bằng ngôn ngữ R (gói phân tích: flexdashboard, knitr, tidyverse, readxl,
reshape2, lubridate, qicharts2, qcc, ggQC, gridExtra, plotly, DT), với định dạng .html nhằm dễ phổ biến. Người dùng được hỏi ý kiến để hoàn thiện thiết kế nhằm đảm bảo sự tiện lợi, đủ thông tin cần thiết, khả năng truy vết nguồn gốc vấn đề và dễ tìm kiếm thông tin. Kết quả: Bảng điều khiển chỉ số gồm: tóm tắt chỉ số tuần và trung bình năm hiện hành, biểu đồ kiểm soát từng
nhóm chỉ số theo tuần so sánh với năm liền kề trước, biểu đồ Pareto chỉ rõ nội dung ít tuân thủ hoặc nhóm sự kiện bất lợi chiếm đa số, phân tích chỉ số theo khoa và quy trình bằng biểu đồ lưới để đối sánh. Bảng dữ liệu tổng hợp về tỷ lệ tuân thủ theo khoa và quy trình mỗi tuần, kết hợp chức năng tìm kiếm giúp người dùng truy cập nhanh thông tin. Khảo sát ý kiến người dùng 2 lần trong tiến trình phát triển có kết quả đánh giá phù hợp và dễ hiểu trên 75%. Kết luận: Bảng điều khiển chỉ số không những giúp nhà quản trị bệnh viện dễ thấy bức tranh toàn cảnh về chất lượng, mà còn cung cấp đủ thông tin chi tiết để mỗi khoa, phòng thực hiện cải tiến.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2013). Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.
2. Bộ Y tế (2016). Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0 ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ
trưởng Bộ Y tế.
3. Tổng cục Đo lường chất lượng (2016). Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 (phiên bản 4).
4. DataCampTeam (2020). Choosing Python or R for Data Analysis? An Infographic: https://www.datacamp.com/community/tutorials/r-or-python
-for-data-analysis.
5. Anne Marie JWM, Weggelaar - Jansen, Damien SE, Broekharst, Martine de Bruijne (2018). Developing a hospital - wide quality
and safety dashboard: a qualitative research study. BMJ Qual Saf; 27: 1000-1007. doi: 10.1136/bmjqs - 2018-007784 .
6. Diego AM, Erin MK, Mehdi J, James C, Hetal R, Rohit T, Charles B, Bree B, Scott R, Levin (2018). An Electronic Dashboard to Monitor Patient Flow
at the Johns Hopkins Hospital: Communication of Key Performance Indicators Using the Donabedian Model. Journal of Medical Systems, 42: 133; https://doi.org/10.1007/s10916-018-0988-4.
7. Rebecca R, Natasha A, Lynn M, Roy AR, Dawn D (2016). Requirements for a quality dashboard: Lessons from National Clinical Audits. NIHR project number 16/04/06.