Tổng biên tập: 

GS.TS. Nguyễn Công Khanh 

 

Phó tổng biên tập: 

GS.TSKH. Lê Nam Trà 

GS.TS. Nguyễn Thu Nhạn 

 

Ban biên tập: 

GS.TS. Nguyễn Công Khanh 

GS.TS. Nguyễn Gia Khánh 

GS.TS. Phạm Nhật An 

GS.TS. Nguyễn Thu Nhạn  

GS.TSKH. Lê Nam Trà 

GS.TS. Lê Thanh Hải 

PGS.TS. Khu Thị Khánh Dung 

 

Cộng tác viên: 

PGS.TS. Lê Thị Minh Hương 

TS.BS. Trần Anh Tuấn 

TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn 

TS.BS. Lê Quỳnh Chi