Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 16 Số 2 (2023) Download Download PDF