Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỒI SỨC SAU GHÉP THẬN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Download Download PDF