Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 14 Số 2 (2021) Download Download PDF