DOI: https://doi.org/10.52724/tcnk.v14i2

Đã xuất bản: 2021-09-15

Số đầy đủ

Tổng quan

Nghiên cứu

Nghiên cứu ca bệnh

Khác

TIẾP CẬN NÔN TRỚ Ở TRẺ SƠ SINH
Nguyễn Thị Lam Hồng, Vương Thị Huyền Trang, Vũ Thị Tâm