DOI: https://doi.org/10.52724/tcnk.v14i1

Đã xuất bản: 2021-05-04

Tổng quan

GIẢM TIẾNG ỒN TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Quang Dư Trần, Văn Niệm Đỗ, Trọng Sang Huỳnh, Thị Liễu Phạm, Thị Phương Thảo Trịnh, Bá Duy Nhâm, Thị Châu Lê, Thị Thu Thúy Lê