Quay trở lại chi tiết bài báo BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG THANG ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG ĐỐI VỚI ĐỀ ÁN & BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG Download Download PDF