Quay trở lại chi tiết bài báo Hen và COVID-19. Tổng hợp các quan điểm và khuyến cáo chung Download Download PDF